Tickets
Reglementen en voorwaarden

Reglement Zwemkasteel Nienoord

Reglement Zwemkasteel Nienoord 2024

Hartelijk welkom in Zwemkasteel Nienoord! Het is onze bedoeling om u een leuke en gezellige dag te bezorgen in ons Zwemkasteel. Om uw bezoek en dat van onze overige bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken, zijn onderstaande regels opgesteld. Bij het betreden van Zwemkasteel Nienoord gaat u, als gast, akkoord met deze zwembadregels.

Entree

 • Entree tot Zwemkasteel Nienoord is slechts toegestaan met een geldig entreebewijs en verliest zijn geldigheid bij het verlaten van het zwembad.

 • Abonnementshouders dienen zich op verzoek van één van onze medewerkers te kunnen identificeren als rechtmatige houder van het abonnement. Dit kan betekenen dat hoofddeksels, zonnebril of andere gezichtsbedekkende kleding tijdelijk afgedaan moeten worden. Hierbij wordt de persoonlijke levenssfeer gerespecteerd.

 • Indien u in het bezit bent van een entreebewijs of abonnement, bestaat er onder geen enkel beding een geld terug regeling.

 • Zwemkasteel Nienoord behoudt zich het recht voor om openingsdagen en/of –tijden te wijzigen.

 • Het is voor een ieder verboden zich buiten openingstijden op te houden op het terrein van Zwemkasteel Nienoord.

 • In verband met de veiligheid van onze gasten behoudt Zwemkasteel Nienoord zich het recht voor om haar deuren te sluiten bij grote bezoekersaantallen. Dit geldt ook voor abonnementhouders. Zwemkasteel Nienoord aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gemaakte (reis)kosten.

 • Bij de aanschaf van een combikaart voor Zwemkasteel en Familiepark Nienoord gaat u akkoord met het reglement van Zwemkasteel Nienoord als met het Familieparkreglement.

Abonnementen

 • Bij de kassa van Zwemkasteel Nienoord koopt u een abonnement. Hiervoor wordt een foto van u en/of uw kind gemaakt. Zonder deze foto is het abonnement niet geldig.

 • Het abonnement is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

 • Het abonnement is niet geldig in combinatie met andere kortingen, acties en arrangementen.

 • Bewaar uw pas goed, aangezien hij voor een langere periode geldig is.

 • Breng het abonnement bij elk bezoek mee. Bij de kassa van Zwemkasteel Nienoord dient u uw abonnement persoonlijk te overhandigen. Uw pas wordt gecontroleerd op geldigheidsdatum. Bovendien wordt aan de hand van de foto op het abonnement gecontroleerd of u daadwerkelijk de abonnementhouder bent. Ondanks het feit dat de gegevens van de abonnementhouder geregistreerd staan, wordt de toegang geweigerd als het abonnement niet getoond kan worden. In dit geval dient u de reguliere prijs te voldoen.

 • Bij oneigenlijk gebruik van het abonnement wordt het abonnement door Zwemkasteel Nienoord in beslag genomen of geblokkeerd. Bij inbeslagname of blokkering van het abonnement wordt geen restitutie verleend.

 • Bij beëindiging op eigen initiatief van (doelgroep)zwemlessen bij Zwemkasteel Nienoord wordt geen restitutie verleend.

 • Zwemkasteel Nienoord behoudt zich het recht om (doelgroep)zwemlessen indien noodzakelijk te wijzigen, verplaatsen en of te onderbreken, zonder dat dit afbreuk doet aan het geldende abonnement. Zwemkasteel Nienoord verplicht zich in zulks geval tot het verlengen van de duur van het lopende abonnement voor een gelijk aantal dagen als de onderbreking duurt.

 • Bij verlies of diefstal van uw abonnement dient u hiervan direct melding te maken bij Zwemkasteel Nienoord via telefoonnummer 0594 - 517500. Om misbruik door derden uit te sluiten, wordt uw abonnement geblokkeerd. Bij de kassa kunt u een duplicaatabonnement aanvragen. Voor een duplicaatabonnement betaalt u € 5,- borg.

 • E-mailadressen van abonnementhouders worden automatisch opgenomen in ons nieuwsbriefbestand. Wanneer u zich hiervoor wilt afmelden kan dat via de eerst volgende nieuwsbrief.                                                                                    

Algemeen

 • Voor uw en onze veiligheid dient u de aanwijzingen van onze medewerkers te allen tijde op te volgen.

 • Zwemkasteel Nienoord behoudt zich te allen tijde het recht voor de gast, bij het overtreden van deze zwembadregels of indien zij dit noodzakelijk acht, toegang te weigeren of uit het bad te verwijderen. Wanneer de gast bijvoorbeeld onder invloed is van alcohol of verdovende middelen, dan wel handelt of in het bezit is van verdovende middelen of wanneer hij de orde (dreigen) te verstoren, kan Zwemkasteel Nienoord overgaan tot weigering of verwijdering uit het bad. In dit geval bestaat er geen geld terug regeling.

 • U, als ouder of begeleider van kinderen of groepen, bent verantwoordelijk voor diegene die onder uw leiding het zwembad bezoeken. Ouders en begeleiders (dan wel de betreffende instelling) zijn aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door de mensen die aan hen zijn toevertrouwd.

 • Fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag jegens andere bezoekers en/of medewerkers van Zwemkasteel Nienoord wordt niet getolereerd. Gasten die zich aan dergelijk gedrag schuldig maken, zullen onmiddellijk uit het zwembad verwijderd worden. De politie kan hierbij ingeschakeld worden.

 • Bij diefstal wordt te allen tijde contact opgenomen met de politie.

 • Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen is verboden. Zwemkasteel Nienoord behoudt zich het recht voor de bezitter hiervan uit het zwembad te verwijderen, eventueel in samenwerking met de politie.

 • Het verkopen en/of distribueren van goederen dan wel flyeren of reclame maken in welke vorm dan ook, in het zwembad of op de toegangsweg, is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Zwemkasteel Nienoord.

 • Het is de beveiligingsmedewerkers van Zwemkasteel Nienoord toegestaan te visiteren en te fouilleren indien daartoe een reden is. Fouilleren zal in de regel niet vaak voorkomen. Visiteren zal wel vaker voorkomen bij verdenking van diefstal en dergelijke. Iedere medewerker mag vragen of een gast de inhoud van zijn tas vrijwillig wil laten zien.

 • Het is niet toegestaan om met fietsen, skeelers, steps, kinderwagens of andere voertuigen, met uitzondering van rolstoelen, het zwembad te betreden.

 • Het gebruik maken van radio’s, muziekinstallaties of andere indringende muziekdragers is niet toegestaan.

 • Het zwembad wordt zorgvuldig onderhouden. Indien u toch geconfronteerd wordt met een onveilige situatie en/of schade, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij de receptie. Ook in geval u zelf ongewild schade veroorzaakt, verzoeken wij u dit bij de receptie te melden voordat u het Zwemkasteel verlaat.

Huisregels zwembad

 • Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding. Strings zijn verboden en ook topless baden is niet toegestaan.

 • Baby’s dienen een zwemluier te dragen.

 • Schoenen in de zwemzaal en het ‘blotevoetengedeelte’ van de (kleed-) accommodatie zijn niet toegestaan.

 • Rennen in de zwemzaal is niet toegestaan.

 • Maak voor het opbergen van uw waardevolle voorwerpen en kleding gebruik van de af te sluiten kluisjes of garderobekasten.

 • Het maken van foto’s en/of video’s is alleen toegestaan met toestemming van de gefotografeerde of gefilmde. Bij twijfel dienen aanwijzingen van het bad personeel te worden opgevolgd.

 • Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma, hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder in badkleding die beschikt over een goede zwemvaardigheid.

 • Kinderen zonder zwemdiploma zijn verplicht zwemvleugels te dragen.

Glaswerk en andere breekbare voorwerpen zijn niet toegestaan in het zwembad en op andere plaatsen waar dit gevaar oplevert voor de bezoekers.

 • In Zwemkasteel Nienoord mag niet worden gerookt.

(Huis)dieren

 • Honden en overige (huis)dieren worden niet toegelaten in Zwemkasteel Nienoord.

 • Volleerde geleidehonden die worden gebruikt ter begeleiding van mindervalide personen kunnen, in overleg en op vertoon van een erkenningcertificaat, de kantine van het Zwemkasteel betreden.

Aansprakelijkheid

 • U betreedt het zwembad op eigen risico. Zwemkasteel Nienoord aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door de gast geleden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Zwemkasteel Nienoord of één van onze medewerkers.

 • Het gebruik van speeltoestellen is geheel voor eigen risico. Zwemkasteel Nienoord is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik.

 • Zwemkasteel Nienoord aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing en/of diefstal van de door u meegebrachte en/of aan het Zwemkasteel in bewaring gegeven goederen.

 • Indien u schade of letsel wordt berokkend, dan dient u dit voor vertrek bij de receptie kenbaar te maken. Zwemkasteel Nienoord is niet aansprakelijk indien de melding plaatsvindt na het verlaten van het Zwemkasteel.

Parkeren

 • Parkeren geschiedt geheel op eigen risico en Zwemkasteel Nienoord aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade aan uw voertuig.

Kortingsacties

 • Zwemkasteel Nienoord controleert alle media-uitingen zo zorgvuldig mogelijk, maar kan niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Er kunnen aan die informatie geen rechten worden ontleend.

 • Zwemkasteel Nienoord aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geleden schade als gevolg van onjuiste en/of gedateerde informatie. Het Zwemkasteel behoudt zich te allen tijde het recht voor om een actie tussentijds in te trekken of voorwaarden te wijzigen. Bij twijfel over voorwaarden en uitvoering van een actie geldt uitsluitend de opinie van het Zwemkasteel Nienoord als bindend.

Overig

 • Schade toegebracht aan het zwembad, personeel en medegebruikers zal op de veroorzakers worden verhaald.

 • In alle gevallen waarin deze zwembadregels niet voorzien, beslist de manager van Zwemkasteel Nienoord.

 • Zwemkasteel Nienoord behoudt zich het recht om het reglement eenzijdig aan te passen, na aanpassing vervalt het lopende reglement en kan er geen geval beroep gedaan worden op verlopen regels.