Tickets
Reglementen en voorwaarden

Reglement Familiepark Nienoord

Reglement Familiepark Nienoord 2024

Hartelijk welkom in Familiepark Nienoord!

Het is onze bedoeling om u een leuke en gezellige dag te bezorgen in ons Familiepark. Om uw bezoek en dat van onze overige bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken en omdat het welzijn van onze dieren zeer hoog in het vaandel staat, zijn onderstaande regels opgesteld. Bij het betreden van Familiepark Nienoord gaat u, als gast, akkoord met deze parkregels.

Entree

 • Entree tot Familiepark Nienoord is slechts toegestaan met een geldig entreebewijs en verliest zijn geldigheid bij het verlaten van het park. Indien het noodzakelijk is om op de dag van uw bezoek het park even te verlaten, kunt u bij de ingang een stempel krijgen welke u het recht geeft op dezelfde dag het park weer te betreden.

 • Het entreebewijs dient u tijdens uw verblijf in het park goed te bewaren en op verzoek van één van onze medewerkers te tonen.

 • Abonnementshouders dienen zich op verzoek van onze medewerkers te kunnen identificeren als rechtmatige houder van het abonnement.

 • Indien u in het bezit bent van een entreebewijs of abonnement, bestaat er onder geen enkel beding een geld terug regeling.

 • Familiepark Nienoord behoudt zich het recht voor om openingsdagen en/of openingstijden gedurende het seizoen te wijzigen.

 • Familiepark Nienoord behoudt zich het recht om attracties te sluiten wegens weersomstandigheden uit veiligheid voor onze bezoekers.

 • Het is voor een ieder verboden zich buiten openingstijden op te houden in het park.

 • In verband met de veiligheid van onze gasten behoudt Familiepark Nienoord zich het recht voor om haar deuren te sluiten bij grote bezoekersaantallen. Dit geldt ook voor abonnementhouders. Familiepark Nienoord aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gemaakte (reis)kosten.

 • Bij de aanschaf van een combikaart voor Familiepark en Zwemkasteel Nienoord gaat u automatisch akkoord met zowel het Familieparkreglement als het reglement van Zwemkasteel Nienoord.

 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene het Familiepark betreden.

 • Bij extreem weer behoud Familiepark Nienoord het recht om gesloten te blijven. Dit geldt voor temperaturen boven de 35 graden, storm of ijzel. Dit in verband met de veiligheid van onze bezoekers. Wanneer je al een ticket hebt gekocht voor deze dag nemen wij contact op en is de ticket op een andere dag geldig.

 

Algemeen

 • Voor uw en onze veiligheid dient u de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.

 • U, als ouder of begeleider van kinderen of groepen, bent verantwoordelijk voor diegene die onder uw leiding het park bezoeken. Ouders en begeleiders (dan wel de betreffende instelling) zijn aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door de mensen die aan hen zijn toevertrouwd.

 • Fysiek of verbaal geweld, dan wel anderszins ongewenst gedrag jegens andere bezoekers en/of medewerkers van Familiepark Nienoord wordt niet getolereerd. Gasten die zich aan dergelijk gedrag schuldig maken, zullen onmiddellijk van het park verwijderd worden. De politie kan hierbij ingeschakeld worden.

 • Een ieder die zich schuldig maakt aan baldadigheid en/of moedwillige vernieling van eigendommen van Familiepark Nienoord en andere gasten, zal onmiddellijk uit het park verwijderd worden. De politie kan hierbij worden ingeschakeld. Restitutie van gemaakte kosten zal niet plaatsvinden.

 • Bij diefstal wordt te allen tijde contact opgenomen met de politie.

 • Het onnodig en moedwillig lawaai maken en hoorbaar gebruik maken van radio’s, telefoons, recorders en andere geluiddragers is niet toegestaan.

 • Familiepark Nienoord behoudt zich te allen tijde het recht voor de gast, bij het overtreden van deze parkregels of indien zij dit noodzakelijk acht, toegang te weigeren of uit het park te verwijderen. Wanneer de gast bijvoorbeeld onder invloed is van alcohol of verdovende middelen, dan wel handelt of in het bezit is van verdovende middelen of wanneer hij de orde (dreigt) te verstoren, kan Familiepark Nienoord overgaan tot weigering of verwijdering uit het park. In dit geval bestaat er geen geld terug regeling.

 • Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen is verboden. Familiepark Nienoord behoudt zich het recht voor de bezitter hiervan uit het park te verwijderen, eventueel in samenwerking met de politie.

 • Het is de beveiligingsmedewerkers van Familiepark Nienoord toegestaan te visiteren en te fouilleren indien daartoe een reden is. Fouilleren zal in de regel niet vaak voorkomen. Visiteren zal wel vaker voorkomen bij verdenking van diefstal enz. Iedere medewerker mag vragen of een gast de inhoud van zijn tas vrijwillig wil laten zien.

 • Het is niet toegestaan om met fietsen, skeelers, steps of andere voertuigen, met uitzondering van rolstoelen of kinderwagens, het park te betreden.

Overig

 • Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd. Wij proberen Familiepark Nienoord zo schoon mogelijk te houden. Wij hopen dat u met ons meewerkt.

 • Bij hoge temperaturen dienen tenminste een hemd, korte broek en schoenen gedragen te worden.

 • De toegang tot het park kan u geweigerd worden indien u ongepaste kleding draagt, welke de familiesfeer van Familiepark Nienoord schaadt.

Reclame en marketing

 • Het verkopen en/of distribueren van goederen dan wel flyeren of reclame maken in welke vorm dan ook, in het park of op de toegangsweg, is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Familiepark Nienoord.

 • Het is toegestaan om in het park te fotograferen en te filmen echter alleen voor eigen gebruik. Publicatie van beeld- en/of geluidsmateriaal is verboden, tenzij de directie van Familiepark Nienoord vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend.

 • Het is mogelijk dat er in het Familiepark gefilmd en gefotografeerd wordt door een medewerker van Familiepark Nienoord. Indien Familiepark Nienoord dit beeldmateriaal graag gebruikt voor marketing- en communicatiedoeleinden wordt er altijd toestemming gevraagd.

 • Familiepark Nienoord controleert alle media-uitingen zo zorgvuldig mogelijk, maar kan niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Er kunnen aan die informatie geen rechten worden ontleend.

 • Familiepark Nienoord aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geleden schade als gevolg van onjuiste en/of gedateerde informatie. Het Familiepark behoudt zich te allen tijde het recht voor om een actie tussentijds in te trekken of voorwaarden te wijzigen. Bij twijfel over voorwaarden en uitvoering van een actie geldt uitsluitend de uitspraak van Familiepark Nienoord als bindend.

Aansprakelijkheid

 • U betreedt het park op eigen risico. Familiepark Nienoord aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade dan ook door de gast geleden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van Familiepark Nienoord of één van onze medewerkers.

 • Familiepark Nienoord aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing en/of diefstal van de door u meegebrachte en/of aan het Familiepark in bewaring gegeven goederen.

 • Indien u schade of letsel wordt berokkend, dan dient u dit voor vertrek bij de kassa kenbaar te maken. Familiepark Nienoord is niet aansprakelijk indien de melding plaatsvindt na het verlaten van het park.

 • Schade toegebracht aan het park, personeel en medegebruikers zal op de veroorzakers worden verhaald.

 • Ons park wordt zorgvuldig onderhouden. Indien u toch geconfronteerd wordt met een onveilige situatie en/of schade, meld dit dan zo spoedig mogelijk bij de receptie. Ook in geval u zelf ongewild schade veroorzaakt of situaties opmerkt die mogelijkerwijs tot schade en/of letsel kunnen leiden, verzoeken wij u dit bij de receptie te melden voordat u het park verlaat.

Aansprakelijkheid attracties

 • Het gebruik van speeltoestellen is geheel voor eigen risico. Familiepark Nienoord is niet aansprakelijk voor oneigenlijk gebruik.

 • Uit veiligheidsoverwegingen, voor onderhoud of bij technische storingen kunnen attracties of speeltoestellen gedurende uw bezoek gesloten zijn, zonder dat dit enig recht geeft op restitutie van het entreebewijs en/of andersoortige vergoeding. De medewerkers van Familiepark Nienoord doen hun uiterste best de attractie en /of het speeltoestel zo spoedig mogelijk weer open te stellen.

 • Op rustige dagen draaien niet alle attracties tegelijkertijd. We houden rekening met voldoende afwisseling van de attracties.

 • Bij regen zijn de de LGB baan, tractorbaan en grote glijbaan gesloten.

(Huis)dieren

 • Honden en overige (huis)dieren worden niet toegelaten in Familiepark Nienoord.

 • Volleerde geleidehonden die worden gebruikt ter begeleiding van mindervalide personen kunnen, in overleg en op vertoon van een erkenningcertificaat, het park betreden.

Parkeren

 • Parkeren geschiedt geheel op eigen risico en Familiepark Nienoord aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade aan uw voertuig.

 • Tijdens het seizoen is er een elektrokar aanwezig waar u gratis gebruik van kunt maken. Indien gewenst brengt deze u van de parkeerplaats naar het Familiepark en weer terug.

Tot slot

 • In alle gevallen waarin deze parkregels niet voorzien, beslist de manager van Familiepark Nienoord.

 

Reglement Expeditie Nienoord


Expeditie Nienoord is onderdeel van Familiepark Nienoord, dit reglement is een uitbreiding op het parkreglement en is van werking zodra u Expeditie Nienoord betreedt. Het is onze bedoeling om u een leuke en gezellige dag te bezorgen in ons park! Bij het betreden van Expeditie Nienoord gaat u, als gast, akkoord met deze parkregels.

Toegang

 • Kinderen tot 8 jaar en kinderen zonder zwemdiploma mogen de Expeditie uitsluitend betreden onder begeleiding van ouders/verzorgers.

 • U, als ouder of begeleider van kinderen of groepen, bent verantwoordelijk voor diegene die onder uw leiding het park bezoeken. Ouders en begeleiders (dan wel de betreffende instelling) zijn aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door de mensen die aan hen zijn toevertrouwd.

 • De veiligheidsvoorschriften die door middel van borden dan wel aanwijzingen van ons personeel worden aangegeven, moeten volledig en direct worden opgevolgd.

Route

 • Het terrein is erg onregelmatig, pas op dat u zich niet verstapt.

 • Bezoekers mogen zich alleen begeven op paden, pleinen en de daarvoor aangewezen picknickplaatsen en speeltoestellen.

 • Expeditie Nienoord is rolstoel- en kinderwagenonvriendelijk.

Waterpartijen

 • U, als ouder of begeleider van kinderen of groepen, bent verantwoordelijk voor diegene die onder uw leiding bij de waterpartijen in de buurt komen. Ouders en begeleiders (dan wel de betreffende instelling) zijn aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door de mensen die aan hen zijn toevertrouwd.

Flora en Fauna

 • Houd rekening met de flora en fauna, kom niet aan de dieren en planten.

 • Er dient rekening gehouden te worden met de natuurlijke habitat van de dieren op Expeditie Nienoord. Niet toegestaan is om dieren te verontrusten, te verwonden, te vangen of te bemachtigen. Evenals het maken van onnodig lawaai.

 • Het is niet toegestaan nesten, holen of vaste rust-of verblijfplaatsen van dieren te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.

 • Het is niet toegestaan eieren van dieren te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te vernielen.

 • Het is niet toegestaan planten te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit te steken, te vernielen of op enigerlei andere wijze van hun groeiplaats te verwijderen.

 • Roken op Expeditie Nienoord is in tijden van droogte niet toegestaan.

 • Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd. Wij proberen Expeditie Nienoord zo schoon mogelijk te houden. Wij hopen dat u met ons meewerkt.